ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (GDPR)
FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/2022/001049

Személyes adatok kezeléséről:
Jelen adatvédelmi tájékoztató Írástechnika Kft. felnőttképzési tevékenysége során kezelt személyes tanulói adatokra vonatkozik. Jelen dokumentum alapját az alábbi jogszabályok képezik:

  • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
  • A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet azaz GDPR)
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezetei.

A hivatkozott jogszabályok legfontosabb rendelkezései pld.:
„A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.  Jelen adatkezelési tájékoztatót úgy alakítottuk ki, hogy folyamatinak ennek az elvnek minden tekintetben megfeleljenek.”

Személyes adatok kezeléséről:
Jelen adatvédelmi tájékoztató Írástechnika Kft. felnőttképzési tevékenysége során kezelt személyes tanulói adatokra vonatkozik. Jelen dokumentum alapját az alábbi jogszabályok képezik:

ezúton kéri Önt a tájékoztató figyelmes elolvasására és tudomásul vételére. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, illetve hogyan és mennyi ideig használjuk azokat.

Amit vállalunk:
– Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
– Csak annyi személyes adatot kérünk, amennyi szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani, amennyi szerződéseinkhez, illetve a törvényi előírások betartásához szükséges.
– A személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre eredetileg gyűjtöttük őket.

FELNŐTTKÉPZŐ INTÉZMÉNYÜNK (adatkezelő) ADATAI:
Név:                                                Írástechnika Kft.
Székhely:                                        8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 4.
Képviselő:                                       Zsiga Henrik
Adószám:                                        32041680-1-07
Felnőttképzési nyilvántart. szám: B/2022/001049
E-mail:                                            info@irokepzo.hu
Telefonszám:                                +36 70 949 2399
Honlap:                                           www.irokepzo.hu

A képzésre jelentkezők és résztvevők adatkezelése, jogalapja, hozzáféréssel rendelkezők köre és időtartama:
Amennyiben Ön Írástechnika Kft. szervezésében bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt, úgy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében Írástechnika Kft. intézménynek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie. A adatkezelés célja, hogy Ön a képzésen részt vehessen. Ennek jogalapja, a jogi kötelezettség teljesítése.
1
. viselt családi és utónév,
2.
születési családi és utónév,
3.
születési hely és idő,
4.
anyja születéskori családi és utóneve,
5.
elektronikus levelezési cím,
6.
oktatási azonosító szám, (amennyiben Ön rendelkezik ilyennel)
7.
legmagasabb iskolai végzettség
8.
telefonszáma
9.
számlázási címe
10
. adószám
A felnőttképzési szerződésben képzésre jelentkező illetve résztvevő tudomásul veszi, hogy a fenti adatok a felnőttképzési törvény és végrehajtási rendelete alapján adatok az alábbiak szerint kezelendőek:

1 – 6. sorszám: kötelezően megadandóak, továbbításra kerülnek adatszolgáltatás során felnőttképzési igazgatási szerv számára, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül.

7. sorszám:
kötelezően megadandó, statisztikai adatszolgáltatás céljából a Központi Statisztikai Hivatal részére. Feldolgozása anonim módon történik (fktv. 21§. (4) bekezdés).

8. sorszám: kötelezően megadandó szóbeli visszaigazolás céljából. Az Ön telefonszámát a képző intézmény a képzés végéig kezelheti, ezt követően a nyilvántartásból törölni kell, kivéve, ha Ön kifejezett hozzájárulását adja annak további kezeléséhez.

9 – 10. sorszám: kötelezően megadandóak a pénzügyi teljesítés érdekében (adószám csak abban az esetben kötelező, ha a költségviselő cég). A megadott adatokat a képzési díjról kiállított pénzügyi bizonylat kiállítása céljából kezelheti. Az adatkezelés célja a szerződéses kötelezettség teljesítése. Az Ön számlázási címét Felnőttképző intézmény legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Ha a képzésben résztvevő nem kívánja megadni BÁRMELYIK kötelezően megadandó adatot, akkor nem vehet részt a képzésen!

Képzésben részt vevő a felnőttképzési szerződés elfogadásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő adatai kezeléséhez. Tudomással bír arról, hogy az adatok kezelése Felnőttképző intézmény jogszabályban előírt kötelezettsége, ez a jogszabály az adatkezelés alapja. Az adatkezelés ideje 8 év.

A Felnőttképző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, de hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Az adataihoz a Felnőttképző intézmény részéről a tanfolyamszervező, adminisztrátor és az oktató férhetnek hozzá. A FAR rendszerbe továbbított adatokról a FAR adatbázis intézményi kezelője fér hozzá. A FAR-t a felnőttképzési államigazgatási szerv kezeli, ennek jogszabályban kijelölt intézménye:
Név: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Képviseli: dr. Tarnai Richárd főispán
e-mail: pest@pest.gov.hu

A weblapot (www.irokepzo.hu) használók adatkezelése
A weblapon feltüntetésre kerülő képzések iránt érdeklődők általában a Kapcsolat fülön található kapcsolati űrlap kitöltésével küldenek levelet, vagy a megadott telefonszámon kezdeményezik a kapcsolatfelvételt. Ennek során a Felnőttképző intézmény a következő    személyes adatokat kezeli:
név,
telefonszám,
e-mail cím.
Az adatokat kapcsolatfelvétel céljából a Felnőttképző intézmény vezetője és megbízottja kezelik, aminek jogalapja a kapcsolatfelvételt kezdeményező önkéntes hozzájárulása. Az adatokhoz ezen kívül a tárhelyszolgálató cég férhet hozzá, de a további kezelésre a táhelyszolgáltató nem jogosult.
A kapcsolatfelvételt követően a személyes adatokat a Felnőttképző intézmény csak addig kezeli, ameddig a kapcsolat fenntartásához az feltétlenül szükséges, ezt követően a képző intézmény az adatokat törli a nyilvántartásából.

A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a hírlevelek kiküldése érdekében történik.
Kezelt adat: e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az érintett hozzájárulásának visszavonásáig történik.
Az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:
név: Trust-IT Kft.
honlap: www.domaingalaxy.hu
cím: 1203 Budapest, Közmûhelytelep utca 28/A.
telefon: +36 1 284-8800

Számlázás:
név: KBOSS Kft.
honlap: www.szamlazz.hu
székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Az elektronikus díjbekérő és számla kibocsátása érdekében a megadott adatokat továbbítjuk a Szamlazz.hu rendszerébe. Ez az adattovábbítás az elektronikus díjbekérő és számla kiállítása és továbbítása érdekében történik.

Könyvelés:
név: Extra Profit-Adó 2006 Kft
székhely: 8196 Litér, Templom utca 2/B/1
adószám: 13376330-2-19

Alkalmazott hírlevél kiküldő rendszer:
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)
cégjegyzékszám: 20161685162
adószám: 20161685162
székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
e-mail: privacy@mailchimp.com
honlap: https://mailchimp.com/

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?
A személyes adatok elektronikus tárolása és kezelése egy online felhőalapú rendszerben történik, mely megfelel az adatvédelmi szabályoknak. Használatához bejelentkezés szükséges, az adatokat titkosítva továbbítja, az adatok védelmét biztonságos szoftver és hardver infrastruktúra kialakításával éri el, az adatokról legalább napi rendszerességgel másolat készül.

Jogok, jogorvoslat
Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a módosított Adatkezelési tájékoztatót honlapunkon haladéktalanul nyilvánosságra hozzuk.

Iratkozz fel hírlevelünkre!


    Galéria – az elmúlt tíz évünk néhány fotóban

    TANTERMI tanfolyamaink fotóiból…

    ONLINE tanfolyamaink fotóiból…