2013. évi LXXVII törvény (Fktv.) szerinti bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

(hatályos 2022.12.19-től visszavonásig)

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezései kötelezően alkalmazandóak minden a Képző által szervezett és meghirdetett a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Felnőttképzési tv.) hatálya alá eső felnőttképzési tevékenységre.

Felnőttképző adatai:
Zsiga Henrik EV
nyilvántartási szám: 53217341
cím: 8200 Veszprém, Sorompó u. 6.
adószám: 75548142-1-39
bankszámlaszám: 10918001-00000047-73440001
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000207
képviseli: Zsiga Henrik
telefon: +36 70 949 2399
email: info@irokepzo.hu | szervezes@irokepzo.hu | tanfolyam@irokepzo.hu
domain: www.irokepzo.hu

A társszervező felnőttképző adatai:
Írástechnika Kft.
székhely: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 4.
cégjegyzékszám: 07-09-033777
adószám: 32041680-1-07
bankszámlaszám: UniCredit Bank 10918001-00000119-20800009
felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/001049
képviseli: Zsiga Henrik
telefon: +36 30 2671 631
email: info@irokepzo.hu | szervezes@irokepzo.hu | tanfolyam@irokepzo.hu

A szolgáltatás nyújtásához igénybe vett tárhelyszolgáltató:
név: Trust-IT Kft.
honlap: www.domaingalaxy.hu
cím: 1203 Budapest, Közműhelytelep utca 28/A
telefon: +36 1 284-8800

Számlázás:
név: KBOSS Kft.             
honlap: www.szamlazz.hu
székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.

Könyvelés:
név: Extra Profit-Adó 2006 Kft
székhely: 8196 Litér, Templom utca 2/B/1
adószám: 13376330-2-19

Általános rendelkezések:
1.) A Képzésre történő jelentkezéssel a Résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és Felnőttképzési szerződést elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Résztvevő a jelen ÁSZF-et és Felnőttképzési szerződést nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, és azon nem vehet részt.
2.) Képző rögzíti, Résztvevő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF elfogadásával a Felnőttképzési tv. szerinti felnőttképzési szerződés jön létre Képző és a Résztvevő között.

Képző a www.irokepzo.hu weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) az adott Képzésre történő jelentkezésnél elérhető és ott közzétett információkban rögzítettek szerinti képzés nyújtására valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásra vállalkozik, míg Résztvevő, a jelen ÁSZF elfogadásával képzésben történő részvételre vállal kötelezettséget. A Képzési Tájékoztató a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelynek tartalma a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § alapján került kialakításra.

 • A Képzés nevét, típusát, formáját, helyszínét, óraszámát, tervezett kezdési és befejezési dátumát, a Képzéssel esetlegesen megszerezhető dokumentum megjelölését és – esetlegesen – a résztvevők minimális vagy maximális létszámát a Képző Képzésre vonatkozó Weboldala tartalmazza.
 • A Képző fenntartja magának a Képzés időpontja, helyszíne megváltoztatásának jogát. Amennyiben a Képzés a Képző hibájából marad el, köteles díjmentes pót-Képzést tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

Jelentkezés menete:
1.) A Weboldalon keresztül a Képzésre elektronikus úton lehet jelentkezni. A Weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésekor a Résztvevőnek ki kell választani a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási neve, számlázási címe, cég esetén adószáma. A Résztvevő a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Résztvevő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót.
2.) A Képző a jelentkezés beérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül írásbeli visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre, melyben a részvétel feltételeiről, az áthelyezés feltételeiről és a lemondás feltételeiről is tájékoztatja. Résztvevőnek a Képzés részvételi díját a külön levélben küldött díjbekérőn írt határidőn belül kell megfizetnie átutalással. A Résztvevők helye a Képzésen a megfizetett részvételi díjak Képzőhöz történő beérkezésének sorrendjében biztosított. Ha a Résztvevő a díjbekérőn szereplő fizetési határidőn belül a Képzés részvételi díját nem fizeti meg, úgy ezt a Képző a Résztvevő szerződéstől történő elállásának tekinti, és fenntartja a jogot a képzési lehetőség másnak történő értékesítésére, illetve a lemondási kötbér érvényesítésére. A Képző fenntartja magának a jogot arra, hogy jelentkezéseket visszautasítson.

A Képzés díja, fizetés:
A Képzésen történő részvételért fizetendő díj összege, a fizetés módja, esedékessége a Weboldalon is feltüntetésre kerül. A Résztvevő a részvételi díjat a Képző által elküldött díjbekérőn szereplő bankszámlaszámára történő átutalással teheti meg a díjbekérőn foglalt határidőig. A részvételi díjról kiállított előlegszámlát/végszámlát a Képző e-mailen juttatja el a Résztvevő részére az általa a megrendeléskor megadott megfelelő elérhetőségre.

A befizetett díj érvényessége:
A befizetett díj a befizetéstől számított 1 évig érvényes! Amennyiben Résztvevő ez idő alatt egyik meghirdetett képzésre sem jelentkezik, a befizetett díj elévül, és Képző azt visszafizetni nem köteles. Résztvevő a meghirdetett képzésekre a Weblap jelentkezési űrlapjának kitöltésével jelentkezhet. Telefonos jelentkezést nem tekintünk hivatalos jelentkezésnek!

Ajándék kupon vásárlásának menete:
1.) A Weboldalon keresztül elektronikus úton lehet ajándék kupont rendelni. A Weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésekor a Megrendelőnek ki kell választani a képzési formát (tantermi vagy online képzés) meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási neve, számlázási címe, cég esetén adószáma, ajándékozott neve. A Megrendelő a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Megrendelő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót.

2.) A Képző a jelentkezés beérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül írásbeli visszaigazolást küld a Megrendelő által a jelentkezés során megadott e-mail címre. Megrendelőnek a Képzés részvételi díját a külön levélben küldött díjbekérőn írt határidőn belül kell megfizetnie átutalással
3.) A névre szóló ajándék kupont e-mailben küldjük meg Megrendelő részére.

Ajándék kupon felhasználása, elállás:
– Az ajándékozott (továbbiakban Résztvevő) a Weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlap kitöltésekor ki kell választani a meghirdetett képzési időpontok közül azt, amelyen részt kíván venni és meg kell adnia a következő adatait: teljes név, telefonszám, e-mail cím, számlázási neve, számlázási címe, cég esetén adószáma, megjegyzés mezőbe beírni az ajándék kupon kódját. A Résztvevő a „Küldés” gombra kattintással küldheti el a jelentkezését. A Résztvevő a jelentkezés elküldésekor elfogadja a jelen ÁSZF-et és a Weboldalról elérhető Adatkezelési tájékoztatót.
– A Képző a jelentkezés beérkezését követően, legkésőbb 48 órán belül írásbeli visszaigazolást küld a Résztvevő által a jelentkezés során megadott e-mail címre.
– Amennyiben a választott képzési időponton később változtatni szeretne, úgy a választástól kezdődően a tanfolyam áthelyezésének feltételei érvényesek számára.
– Az ajándék kupon képzési formája módosítható. Módosítás esetén a különbözetről Felek elszámolnak – vagy ráfizetéssel, vagy visszautalással.
– Ajándék kupontól való elállásra, és befizetett díjának visszaigénylésére a kupon díjának befizetését követő 14 napig van lehetőség. 14 napon túl a megvásárolt ajándék kupon díjának visszafizetésére nincs lehetőségünk, de a kupont az ajándékozott szabadon átruházhatja
– A befizetett díj a befizetéstől számított 1 évig érvényes! Amennyiben Résztvevő ez idő alatt egyik meghirdetett képzésre sem váltja be az ajándék kupont, a kupon elévül, és Képző az ajándék kupon díját visszafizetni nem köteles.

Résztvevő jogai és kötelezettségei:

 • Résztvevő a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Jelentkezési Űrlapon (a továbbiakban jelentkezési űrlap) rögzített személyes adati megfelelőek, azokat ellenőrizte, és azok valós adattartalmáért kizárólagos felelősség terheli.
 • Résztvevő kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette a jelen szerződésben rögzítetteket illetve a képzés adatait, amely adatok összhangban vannak a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
 • Résztvevő köteles a képzési díjat Képző számlájában rögzített fizetési határidőn belül, a számlán rögzített bankszámlaszámra, banki átutalás útján megfizetni. Képző tájékoztatja a Résztvevőt, Résztvevő pedig tudomásul veszi Képző azon tájékoztatását, hogy Képző a képzési díjat egy összegben vagy két részletben köteles meghatározni, továbbá a jelen szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen (áthelyezési díj, különbözeti díj) további díjat állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.
 • A Résztvevőnek jogában áll a Képzésen részt venni, jegyzetelni és a kiadott anyagokat saját tanulási célra felhasználni.
 • A Képzésen a Résztvevő személyét lehetőség van a Képzést megelőző napig e-mailen módosítani akár a befizetés megérkezése után is.
 • A Képzést tilos bármilyen eszközzel rögzíteni, tilos bármilyen felvétel készítése. Ezen pont megszegése a Résztvevő Képzésen való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Képző a Képzés részvételi díját nem téríti vissza.
 • A Résztvevő nem tanúsíthat olyan magatartást még hozzászólások formájában sem, amely a Képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a Képző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kulturált viselkedési normák, szabályok be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a Képzésről kizárható.
 • A Képzésből az ÁSZF szerinti kizárás esetén a részvételi díj nem jár vissza.

Képző kötelezettségei:

 • Képző a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Résztvevővel.
 • Az Képző vállalja, hogy megtartja az oktatás rendjét, és biztosítja a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges bejelentési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról) szerint, a képzéshez esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
 • A Képzés elvégzéséről Képző minden esetben Részvételi igazolást állít ki, melyet e-mailen megküld a Résztvevő részére.
 • A Képzés lezárásakor a Felnőttképző a Képzésben Résztvevő kérésére a jelen Szerződésben foglalt követelmény teljesítése esetén Tanúsítványt állít ki a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése alapján. A Képzés lezárásához szükséges követelmény a tanfolyamon történő teljes értékű részvétel teljesítése, valamint a teljes Képzési díj Felnőttképző részére történő megfizetése. A Tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérést a Képzésben Résztvevő legkésőbb a Képzés lezárásának időpontjáig e-mailben kérheti Felnőttképzőtől a tanfolyam@irokepzo.hu e-mail címre megküldött levélben.

Az Képző tájékoztatja a Résztvevőt – a felnőttképzésről szóló 2013. évi. LXXVII. törvény 17.§ (a) bekezdése szerint, hogy a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma a következő: B/2020/000207

Szerződésszegés jogkövetkezményei, felelősségvállalás:

 • Résztvevő a Képzés során az általa Képzőnek, valamint más harmadik személyek részére szándékosan vagy gondatlansággal okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.
 • Résztvevő köteles a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul betartani. Bármelyik kötelezettségének megszegése esetén Képző írásban felszólítja arra, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben ezen írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül sem teljesíti a jelen felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségét, Képző jogosult a jelen felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal és egyoldalúan felmondani.

ÁSZF hatálya:
A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Felnőttképzési Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

 • a Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált;
 • a Résztvevő fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti
 • A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Felnőttképzési Szerződést Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Résztvevő:
 • megtagadja az együttműködést a képzés bármelyik szakaszában;
 • a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit számára felróható módon nem teljesíti.

Képzés lemondása, lemondási feltételek:
Írótanfolyam kezdőknek (tantermi és online forma) és valamennyi tematikus képzés

 • A Résztvevő indokolás nélkül jogostul lemondani a Képzést elektronikus úton küldött erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján.
 • Lemondási feltételeink az első választott tanfolyami időpontra értendőek! Áthelyezést követően a befizetett tanfolyami díj visszatérítésére a Részvevő a továbbiakban nem jogosult!
 • A Képzés, a kezdést megelőző 14. napig díjmentesen lemondható. A lemondási nyilatkozattól számított 14 (tizennégy) napon belül a Képző visszatéríti a képzési díj 100%-át. A visszatérítés során a Képző az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Résztvevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Résztvevőt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Képzés lemondása csak írásban és csak a Képzés kezdetét megelőzően lehetséges
 • Amennyiben a lemondó nyilatkozat és a Képzés időpontja között kevesebb mint 14 (tizennégy) nap van hátra a Résztvevő a befizetett tanfolyami díj 50%-nak visszatérítésére jogosult. Részletfizetés esetén, az első részlet visszatérítésére nem jogosult!
 • Amennyiben a lemondó nyilatkozat és a Képzés időpontja között kevesebb mint 7 (hét) nap van hátra a Résztvevő a tanfolyami díj visszatérítésére nem jogosult.
 • A szervezési okokból elmaradt tanfolyam díját szervező visszatéríti, a befizetés módjával egyező módon. Utazási és szállás, illetve egyéb költségek megtérítését Képző nem vállalja. 

Képzés lemondása, lemondási feltételek:
Szerkesztő tanfolyam I-II. online (2023. január 9. – március 6.)
:

 • lemondás: a Szerkesztő tanfolyam I. lemondása december 9-ig, a Szerkesztő tanfolyam II. lemondása január 6-ig díjmentes. A tanfolyamok megkezdése előtti 15-30 napon belüli lemondás esetén a tanfolyam díjának felét utaljuk vissza, a tanfolyam megkezdése előtti két hétben a tanfolyam díját nem tudjuk visszautalni.

Szerkesztő tanfolyam I-II. online (2023. március 7. – április 25.):

 • lemondás: a Szerkesztő tanfolyam I. lemondása február 7-ig, a Szerkesztő tanfolyam II. lemondása február 28-ig díjmentes. A tanfolyamok megkezdése előtti 15-30 napon belüli lemondás esetén a tanfolyam díjának felét utaljuk vissza, a tanfolyam megkezdése előtti két hétben a tanfolyam díját nem tudjuk visszautalni.

Szerkesztő alaptanfolyam I-II. tantermi (2023. február 4-5. és 18-19.):

 • lemondás: a Szerkesztő alaptanfolyam I. lemondása január 4-ig, a Szerkesztő tanfolyam II. lemondása január 18-ig díjmentes. A tanfolyamok megkezdése előtti 15-30 napon belüli lemondás esetén a tanfolyam díjának felét utaljuk vissza, a tanfolyam megkezdése előtti két hétben a tanfolyam díját nem tudjuk visszautalni.

Szerkesztő alaptanfolyam I-II. tantermi (2023. február 25-26. és március 11-12.):

 • lemondás: a Szerkesztő alaptanfolyam I. lemondása január 25-ig, a Szerkesztő tanfolyam II. lemondása február 11-ig díjmentes. A tanfolyamok megkezdése előtti 15-30 napon belüli lemondás esetén a tanfolyam díjának felét utaljuk vissza, a tanfolyam megkezdése előtti két hétben a tanfolyam díját nem tudjuk visszautalni.

A Képzés áthelyezése, áthelyezési feltételek:
Írótanfolyam kezdőknek (tantermi és online forma) és valamennyi tematikus képzés:

 • későbbi időpontra történő átjelentkezés a tanfolyam megkezdését megelőző 14 napon kívül ingyenes, 14 napon belül 5.000 Ft.
 • Az áthelyezési díjat a külön levélben küldött díjbekérőn megjelölt határidőn belül kell megfizetni átutalással.
 • Résztvevő kizárólag elektronikus úton, írásban kérheti áthelyezését.
 • korábbi időpontra történő átjelentkezés díjmentes.

A Képzés áthelyezése, áthelyezési feltételek:
Szerkesztő tanfolyam I-II. online (2023. január 9. – március 6.):

 • áthelyezés: a díja kurzusonként 9.750 Ft (Szerkesztő tanfolyam I. vagy II.)

Szerkesztő tanfolyam I-II. online (2023. március 7. – április 25.):

 • áthelyezés: a díja kurzusonként 9.750 Ft (Szerkesztő tanfolyam I. vagy II.)

Szerkesztő alaptanfolyam I-II. tantermi (2023. február 4-5. és 18-19.):

 • áthelyezés: a díja kurzusonként 8.750 Ft (Szerkesztő alaptanfolyam I. vagy II.)

Szerkesztő alaptanfolyam I-II. tantermi (2023. február 25-26. és március 11-12.):

 • áthelyezés: a díja kurzusonként 8.750 Ft (Szerkesztő alaptanfolyam I. vagy II.)

Üzleti írásbeli kommunikáció tréning:

 • áthelyezés: a tréning megkezdését megelőző 14 napon kívül ingyenes, 14 napon belül 7 500 Ft az áthelyezés díja.

Adatkezelés:

 • Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A Résztvevő a Képzési szerződés megkötésével hozzájárul adatainak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a szerinti nyilvántartásához és az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez. Az adatkezelés részletes szabályait – a Weboldalon található, és a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező – Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
 • A Képző kötelezettséget vállal arra, hogy a személyi adatokat bizalmasan kezeli, és azokat – a törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – harmadik személy számára csak a Résztvevő írásbeli hozzájárulásával adja ki.
 • A Képző a Képzésről kép- és hangfelvételt, illetve fényképet készíthet. Ezeket a hang és képanyagokat a Képző nyomtatott és online anyagaiban, közösségi felületein, illetve a Képzésről szóló tudósításaiban felhasználhatja, ezek felhasználását Résztvevő írásban megtilthatja.

Egyéb rendelkezések:

 • Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés alapján Képző csak képzési szolgáltatást teljesít.
 • Felek a jelen ÁSZF-ből származó vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalás útján rendezni, melynek eredménytelensége esetén jogvitájuk elbírálása során a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi szabályai alapján illetékességgel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.
 • Jelen ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Felnőttképzési tv. valamint a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
 • A Weboldalon történő Képzésre jelentkezés tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, fogyasztó általi részvétel esetén a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Képző bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A szerződés korábbi verzióit Képző nem iktatja, így azok utólag nem hozzáférhetők és nem megtekinthetők.
 • Résztvevő a jelen ÁSZF rendelkezéseit Képző képzési oldalán történő Jelentkezési Űrlap kitöltésével fogadja el.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Írótanfolyam kezdőknek című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Írótanfolyam kezdőknek
A képzés óraszáma:2 x 5,5 óra (11 óra)
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első nap:
1. Az írással kapcsolatos legfontosabb kérdések
2. Az írás munkafázisai, alkotói részfeladatok
3. Írástechnikai alapismeretek
4. A legáltalánosabb művek szétszálazása, követelmények és különbségek
második nap:
5. Karakterépítés, világalkotás
6. Cselekményszövés, párbeszédírás
7. Könyvpiac és önmenedzselés
8. Esettanulmányok, példák

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:tantermi: 39 500 Ft
páros jelentkezés esetén: 29 500 Ft/fő
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Online írótanfolyam kezdőknek című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Online írótanfolyam kezdőknek
A képzés óraszáma:4 x 2,5 óra (10 óra)
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első alkalom:
1. Az írással kapcsolatos legfontosabb kérdések
2. Az írás munkafázisai, alkotói részfeladatok
második alkalom:
3. Írástechnikai alapismeretek
4. A legáltalánosabb művek szétszálazása, követelmények és különbségek
harmadik alkalom:
5. Karakterépítés, világalkotás
6. Cselekményszövés, párbeszédírás
negyedik alkalom:
7. Könyvpiac és önmenedzselés
8. Esettanulmányok, példák

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:29 500 Ft
páros jelentkezés esetén: 24 500 Ft/fő
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 3. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Haladó írótanfolyam című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Haladó írótanfolyam
A képzés óraszáma:2 x 6 óra (12 óra)
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első alkalom:
– interaktív karakterépítés
– regényfejlesztés (csoportmunka)
– címadás
– atmoszférateremtés

második alkalom:
– házi feladatok elemzése
– forgatókönyvírói alapismeretek
– novellaelemzés (vendég szerkesztővel)

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:39 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV * által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Online haladó írótanfolyam című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Online haladó írótanfolyam
A képzés óraszáma:8 x 75 perc
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első alkalom:
– interaktív karakterépítés
– házi feladatok elemzése
második alkalom:
– regényfejlesztés (csoportmunka)
– forgatókönyvírói alapismeretek
harmadik alkalom:
– atmoszférateremtés
– címadás
negyedik alkalom:
– novellaelemzés (vendég szerkesztővel)

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:34 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 5. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Gyerek- és ifjúsági irodalom tanfolyam című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Gyerek- és ifjúsági irodalom tanfolyam
A képzés óraszáma:2 x 6 óra
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első alkalom:
1. Mi fán terem a gyerekirodalom?
2. Ifjúsági irodalom vagy felnőtt irodalom?
3. A jó írás – hibák, amiket ne véts!
4. A befejezés művészete
második alkalom:
5. Pofontréning, avagy az író mindig a saját kritikusa
6. Karakteralkotás, történetvezetési szabályok, dramaturgia, Arisztotelész, a regény- és drámaszerkezet megismerése
7. Milyen az ideális író egy könyvkiadó számára?

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:37 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 6. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Helyesen megírt kézirat című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Helyesen megírt kézirat tanfolyam
A képzés óraszáma:2 x 3 óra (6 óra)
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első alkalom:
– mit csinál a korrektor, és miért?
– a kéziratok leggyakoribb hibái
– szövegritmus, tagolás, arányok, címadás
– aknamezők a helyesírásban
– feleletválasztós helyesírásteszt
– jelöletlen szerkezetek, jelentéstömörítés
– az egybe- és különírás problematikája, mozgószabályok
– keresd a hibát! – szövegrészletek, mémek elemzése
– egy kis retró életérzés: rövid tollbamondás, közös javítás
második alkalom:
– a párbeszédjelölés alapjai és a kötőjeltípusok
– az idézés lehetséges változatai
– a közbevetés jelölése
– írásjelhasználat és központozás
– a nyelvtechnológiai eszközök bemutatása
– az AkH és OH titkai, avagy mi változott azóta, hogy belénk verték a szabályokat az általánosban és a középiskolában
– a beküldött saját szövegek közös elemzése és javítása

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:17 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 7. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Üzleti írásbeli kommunikáció tréning című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Üzleti írásbeli kommunikáció tréning
A képzés óraszáma:5 óra
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:– a jó szöveg I. – formai alapok
– a jó szöveg II. – sűríts, mert a kevesebb több
– a jó szöveg III. – nyelvhelyesség és stílus
– a hatásgyakorlás logikája és eszköztára
– üzleti levelezés
– szakmai szövegek – cikk, poszt, jelentés, szakkönyv…
– kreatív szövegek – poszt, szlogen, weboldal, cégfilozófia…
– gyakorlat I.: mintaszövegek elemzése
– gyakorlat II.: saját szövegek elemzése

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:Alapár: 39 500 Ft
Volt íróképzős hallgató esetén: 27 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Romantika- és történelem regényíró tanfolyam című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Romantika- és történelem regényíró tanfolyam
A képzés óraszáma:2 x 6 óra (12 óra)
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első nap
• ötlettől a döntésig
• tervezés az alkotói idővel, avagy hogyan írok két regényt évente
•  minden, ami az írást megelőzi: anyaggyűjtés és rendszerezés
• regénytervezés: módszertan nagyobb terjedelmű történetek felépítéséhez
• fikció és valóság: történelmi háttér és valós karakterekhez való hűség és az írói fantázia, illetve a nem ismert részletek feltöltése
második nap
• dramaturgia
• karakterek kidolgozása
• leadás előtti teendők
• a regények utóélete
• önmenedzselés, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:37 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén: képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 9. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Szerkesztő tanfolyam I-II. című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Szerkesztő tanfolyam I-II. tanfolyam
A képzés óraszáma:5 x 3 óra és 5 x 2 óra (összesen: 25 óra)
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:első nap
• ötlettől a döntésig
• tervezés az alkotói idővel, avagy hogyan írok két regényt évente
•  minden, ami az írást megelőzi: anyaggyűjtés és rendszerezés
• regénytervezés: módszertan nagyobb terjedelmű történetek felépítéséhez
• fikció és valóság: történelmi háttér és valós karakterekhez való hűség és az írói fantázia, illetve a nem ismert részletek feltöltése
második nap
• dramaturgia
• karakterek kidolgozása
• leadás előtti teendők
• a regények utóélete
• önmenedzselés, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:97 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén:
képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
(Résztvevő külön kérésére három és négy részlet is kérhető).
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

[Felnőttképző által kötelezően megadandó adatok a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény és a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján].

BEJELENTÉSKÖTELES KÉPZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Jelen melléklet a Zsiga Henrik EV* által kiadott Bejelentésköteles képzésekhez kapcsolódó Felnőtképzési Szerződés Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, és kizárólag azzal együtt értelmezendő.

Képzés adatai: amennyiben Résztvevő Szerkesztő alaptanfolyam I-II. című képzésre jelentkezett:

A képzés megnevezése:Szerkesztő alaptanfolyam I-II.
A képzés óraszáma:4 x 6 óra (összesen: 24 óra)
A képzés kezdetének időpontja:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A képzés befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását:A jelentkezési űrlapon kiválasztott időpont alapján
A haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:1-2. alkalom
Ki a szerkesztő?
A szerkesztő helye, szerepe, feladata a könyvkiadásban.
A szerzői kézirat. Milyen a jó kézirat a szerkesztő szemszögéből. 
A kézirat forma követelményei. A kézirat tartalmi követelményei. A szöveg tagolása. Szövegformák.
Szerkesztés és szöveggondozás
A szerkesztés alapelvei. A szöveggondozás célja. A szerkesztői vélemény. 
A szerkesztés folyamata. 
Dramaturgia, stílus, háttér, karakterek. A történetépítés buktatói stiláris háttérrel, avagy Petőfi fullba nyomja az arcoknak a hogyishívjákot.
Szöveggondozás.
Nyelvhelyesség, szórend és mondatszörnyek, töltelékek, értelmetlenségek, klisék és társaik. Amitől a szerkesztő falra mászik.
Szerkesztés és szöveggondozás a gyakorlatban. Konkrét szöveg szerkesztése.
3-4. alkalom
– Leírás a prózában (műhelygyakorlatok)
– Párbeszéd a prózában (műhelygyakorlatok)
– Karakterépítés a prózában (műhelygyakorlatok)
– Cselekményvezetés (műhelygyakorlatok)
– Mikor van vége? Hol kell abbahagyni? (műhelygyakorlatok)

Amennyiben a résztvevők érdeklődési összetétele, netán a szakmai vagy pedagógiai célok úgy kívánják, Képzőnek joga van az egyes tananyagegységek sorrendjét felcserélni, a rájuk szánt időbeliség arányait változtatni.
A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése:Részvételi igazolás (Résztvevő külön kérésére Tanúsítvány kiállítása a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből)
A képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja:Teljesítmény ellenőrzése, értékelés módja: az értékelés során az órán tanúsított aktivitást vesszük figyelembe
A megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a képzésben részt vevő személyt érintő következmények:Megengedett hiányzás mértéke: 3 óra
Megengedett hiányzás túllépése esetén a.) a tanuló – a pótlás feltételeit vállalva – kontaktórásan pótolhatja a hiányzást, illetve b.) a tanuló nem kontaktórás képzés keretében is pótolhatja az elmaradt tananyagegységeket.
A képzési díj mértéke:79 500 Ft
A képzési díj fizetésének módja:díjbekérő alapján átutalás vagy banki/postai befizetés
A képzési díj ütemezése:A jelentkezési űrlapon kiválasztott ütemezés alapján:
NEM részletfizetés esetén: jelentkezéstől számítva 5 munkanapon belül.
részletfizetés esetén:
képzési díj első részlete 5 munkanapon belül, második részlet Képzést megelőző 7. napig
(Résztvevő külön kérésére három és négy részlet is kérhető).
A képzéshez nyújtott támogatás összegének költségvetési és európai uniós források szerint történő feltüntetése:
A képzés keretében nyújtott ösztöndíj mértéke és folyósításának feltétele:
A képzésben résztvevő személy szersződésszegésének következményei:Amennyiben Résztvevő szegi meg a szerződést, úgy Képző jogosult a Részvételi igazolás és a tanúsítvány kibocsátásától elállni.
A Képzéshez jogszabályban meghatározott vizsga kapcsolódik:Nem.
A felnőttképző szersződésszegésének következményei:Amennyiben Képző szegi meg a szerződést, úgy Résztvevő jogosult a tanfolyam ideje alatt a szerződésszegészre felhívni az oktató figyelmét. Amennyiben az oktató továbbra is szerződésszegő magatartást tanúsít, úgy Résztvevőnek joga van a képzés további óráitól elállni. Ebben az esetben Résztvevő jogosult a meg nem kezdett előadások díját visszautaltatni – e szándékát írásban kell eljuttatnia Képzőhöz, aki 8 munkanapon belül e díjat visszautalja Résztvevő számlájára.

A Képzőintézmény az időpontváltozás jogát fenntartja, melyről a Résztvevőt 15 nappal az adott képzési nap előtt e-mailben értesíti.

A Résztvevő adatai:

Résztvevő neve:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Születéskori név:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Anyja neve:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési idő:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
Születési hely:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján
E-mail cím:Jelentkezési űrlapon megadott adatok alapján
Legmagasabb iskolai végzettség:Adatbekérő űrlapon megadott adatok alapján

Jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, mely a Képzés Képzésben Résztvevő által történő befejezésével megszűnik.

* Amennyiben Résztvevő képzési díjának költségviselője egyéni vállalkozás vagy szervezet, az Írástechnika Kft. a felnőttképző.

Iratkozz fel hírlevelünkre!


  Galéria – az elmúlt tíz évünk néhány fotóban

  TANTERMI tanfolyamaink fotóiból…

  ONLINE tanfolyamaink fotóiból…